Gratis verzending in NL vanaf €80,-

Privacy Policy

Dit is het privacybeleid van PHACE B.V., gevestigd aan de Kleine Noord 47, 1621 JE te Hoorn. 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://www.phacebeauty.com/, alsmede de dienstverlening van PHACE.

PHACE respecteert de privacy van de bezoekers en haar klanten en gaat vertrouwelijk om met deze informatie en de verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt PHACE in haar rol jegens de klant aangemerkt als verwerking verantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens PHACE van u verwerkt en wat PHACE met deze persoonsgegevens doet.

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, dan vraagt PHACE u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van PHACE en worden gebruikt om de door u gevraagde dienstverlening aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door PHACE. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming, tenzij PHACE daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en PHACE.

 

De persoonsgegevens

PHACE verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze dienstverlening:

–       voor- en achternaam;

–       adresgegevens;

–       telefoonnummer;

–       e-mailadres;

–       bankrekeningnummer.

 

De AVG-grondslag

PHACE verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Grondslag 1 – Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Verwerking van uw (persoons-)gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst is noodzakelijk.

Door middel van het plaatsen van een bestelling en/ of het maken van een afspraak en/of het aanmelden voor een cursus op de website van PHACE, alsmede door gebruik te maken van de dienstverlening van PHACE gaat u akkoord met deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of het leveren van de door u bestelde producten.

Grondslag 2 – De toestemming

Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. In dit geval bestaat de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens uit de door u gegeven toestemming.

Deze toestemming wordt door u vrijelijk gegeven. Ook wordt de toestemming ondubbelzinnig gegeven: u accepteert het privacybeleid door middel van het plaatsen van een bestelling en/ of het maken van een afspraak en/of het aanmelden voor een cursus op de website van PHACE, alsmede door gebruik te maken van de dienstverlening van PHACE.

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard. Uw persoonsgegevens worden door PHACE verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de dienstverlening.

De bewaartermijnen

PHACE voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. PHACE bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 3 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

De beveiligingsmaatregelen

PHACE heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt PHACE onder andere gebruik van beveiligde computers en software.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

–       Recht op inzage;

–       Recht op rectificatie en aanvulling;

–       Recht op vergetelheid;

–       Recht op beperking van de verwerking;

–       Recht van bezwaar

 

PHACE heeft een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@phacebeauty.com. PHACE zal dan binnen maximaal 14 dagen reageren.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van PHACE en op haar website.  PHACE kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

 

©PHACE B.V. 2023